Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna Forum na temat przemocy w rodzinie
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP
www.niebieskalinia.pl 
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Przemoc wobec kobiet w Parlamencie Europejskim

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna -> Czytelnia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
leni56Dołączył: 12 Gru 2008
Posty: 500

PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 11:34    Temat postu: Przemoc wobec kobiet w Parlamencie Europejskim Odpowiedz z cytatem

Mras , mam prosbe, zaloz dzial prawo europejskie wobec przemocy domowej
Powkładamy tam akty prawne, fundusze , progamy -

Ponizsze jest tekstem dobrym, bo pomocnym w pisaniu odowlan,zazalen itd.


1
Wytyczne UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i zwalczania wszelkich form
dyskryminacji kobiet

1. Cel wytycznych
Przyjęcie wytycznych w sprawie aktów przemocy wobec kobiet świadczy o wyraźnej woli
politycznej UE, aby nadać priorytetowe znaczenie kwestii praw kobiet i zapewnić działaniom UE
w tej dziedzinie trwały charakter. Koncentrując się na sprawie aktów przemocy wobec kobiet
i dziewcząt, UE uzyska środki skutecznego reagowania na jedno z powa&niejszych naruszeń praw
człowieka w dzisiejszym świecie.
Niniejsze wytyczne opierają się na trwałym dorobku wielostronnym, którego najświe&sze
elementy obejmują pogłębioną analizę wszelkich form przemocy wobec kobiet, sporządzoną
przez Sekretarza Generalnego ONZ (2006), prace nad wskaźnikami dotyczącymi przemocy
prowadzone przez Yakin Ertük, specjalną sprawozdawczynię ONZ ds. przemocy wobec
kobiet (2008), rezolucję ONZ 61/143 w sprawie intensyfikacji działań prowadzonych w celu
wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet (2006), rezolucje Rady
Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) i 1820 (2008) w sprawie „kobiet, pokoju
i bezpieczeństwa”, rezolucję Parlamentu Europejskiego 2005/2215 w sprawie sytuacji kobiet
w konfliktach zbrojnych oraz ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po
zakończeniu konfliktu, odpowiednie artykuły konwencji dotyczących praw człowieka
i międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Rzymski Statut Międzynarodowego
Trybunału Karnego.
Celem niniejszych wytycznych jest równie& ułatwienie wdra&ania większej liczby
konkretnych projektów na rzecz kobiet i dziewcząt, finansowanych zwłaszcza przez
europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, lecz równie& przez
wszelkie odpowiednie instrumenty finansowe UE i państw członkowskich.
Przyjęcie takich wytycznych wyraźnie potwierdza uniwersalny charakter praw człowieka.

2
2. Definicja
Do celów niniejszych wytycznych akty przemocy wobec kobiet zdefiniowano w oparciu
o Deklarację o eliminacji przemocy wobec kobiet:
Termin »przemoc wobec kobiet« oznacza ka&dy akt przemocy wobec osób płci &eńskiej,
którego rezultatem jest lub mo&e być krzywda lub cierpienie fizyczne, seksualne lub
psychiczne, a tak&e groźby takich aktów, przymus lub samowolne pozbawienie wolności,
mające miejsce zarówno w &yciu publicznym, jak i w &yciu prywatnym.”
3. Wytyczne operacyjne
UE przypomina, &e trzy nierozłączne cele w zakresie zwalczania aktów przemocy wobec
kobiet to zapobieganie przemocy, ochrona i wspieranie ofiar oraz ściganie sprawców tych
czynów.

3.1. Cele operacyjne

3.1.1. Propagowanie równości płci i zwalczanie dyskryminacji kobiet
UE pragnie przypomnieć, &e z powodu przeszkód na jakie napotykają
w egzekwowaniu swych praw, zarówno społeczno-gospodarczych, jak
i politycznych, kobiety są bardziej nara&one na przemoc. Z tego względu
i w celu zapobiegania tej przemocy strategie państw członkowskich i strategie
UE, w ramach jej działań zewnętrznych, powinny szczególnie skupić się na
przykładach prawodawstwa i polityki publicznej skutkujących dyskryminacją
kobiet i dziewcząt, jak równie& na braku nale&ytej staranności w zwalczaniu
dyskryminacji w sferze prywatnej i stereotypów związanych z płcią.
3
3.1.2. Gromadzenie danych dotyczących przemocy wobec kobiet i opracowanie
wskaźników
Mimo prac przeprowadzonych w minionych latach, trzeba dysponować
precyzyjnymi i porównywalnymi danymi ilościowymi i jakościowymi,
dotyczącymi wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a tak&e
odpowiednimi wskaźnikami, aby opracować strategie i działania państw
z pełną znajomością sprawy. Szczególnie znaczne rozbie&ności zauwa&a się
wcią& odnośnie do typu gromadzonych danych, jeśli chodzi o badane grupy
populacji i rodzaj przemocy. UE doło&y starań, aby ustalić mechanizmy
instytucjonalne i inne mechanizmy umo&liwiające gromadzenie danych oraz
aby przyczynić się do wzmocnienia krajowych zdolności w zakresie
gromadzenia i upowszechniania wiarygodnych i precyzyjnych danych.
3.1.3. Wdra(anie skutecznych i skoordynowanych strategii
Działania UE będą zmierzać do przypomnienia państwom o ich podwójnej
odpowiedzialności za zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt,
i reagowanie na nią. Ich zadaniem jest wdro&yć strategie słu&ące
zapobieganiu, a tak&e ochronie i wspieraniu ofiar przemocy oraz występować
w ich obronie na wszystkich poziomach (lokalnym, krajowym, regionalnym
i międzynarodowym) i we wszystkich sektorach &ycia społecznego, zwłaszcza
za pośrednictwem przywódców politycznych, sektora publicznego
i prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i środków masowego przekazu.
Aby zagwarantować działanie, koordynację i monitorowanie tych strategii
konieczne jest ustanowienie dynamicznych mechanizmów instytucjonalnych
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.


4
3.1.4. Walka z bezkarnością sprawców przemocy wobec kobiet i dostęp ofiar do
wymiaru sprawiedliwości

UE poło&y nacisk na absolutną konieczność zadbania przez państwa
członkowskie o to, aby przemoc wobec kobiet i dziewcząt była karalna na
mocy prawa oraz dopilnowania przez nie, by sprawcy przemocy wobec kobiet
i dziewcząt pociągani byli do odpowiedzialności za swoje czyny przez wymiar
sprawiedliwości
. Państwa członkowskie powinny w szczególności prowadzić
dochodzenia w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt szybko,
dogłębnie, bezstronnie i z powagą oraz gwarantować, by system wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych, a zwłaszcza przepisy proceduralne
i dotyczące materiału dowodowego, zawierały konieczne przepisy zachęcające
kobiety do występowania w roli świadków – przy zagwarantowaniu im
ochrony – w postępowaniach wobec sprawców popełnianych na nich aktów
przemocy; w szczególności chodzi o umo&liwienie kobietom i ich
przedstawicielom występowania jako oskar&yciel prywatny. Zwalczanie
bezkarności obejmuje równie& środki pozytywne jak szkolenie policjantów
i zachowanie bezpieczeństwa, pomocy prawnej i skutecznej ochrony ofiar
i świadków, a tak&e stworzenie takich warunków, by ofiary nie były ju&
uzale&nione finansowo od sprawców przemocy.
3.2. ,arzędzia interwencji UE
Narzędzia interwencji muszą pozwolić na zaanga&owanie wszystkich podmiotów UE,
w pierwszym rzędzie ambasad państw członkowskich, delegatur Komisji oraz
Sekretariatu Generalnego Rady UE.
UE upewni się co do właściwego uwzględniania synergii między wdra&aniem
niniejszych wytycznych a wdra&aniem innych wytycznych UE w dziedzinie praw
człowieka, zwłaszcza wytycznych w dziedzinie praw dziecka i dotyczących obrońców
praw człowieka.
Najwa&niejsze narzędzia interwencji UE w zastosowaniu celów operacyjnych
w zakresie walki z przemocą wobec kobiet obejmować będą:

5
3.2.1. Działania o charakterze ogólnym
]

W stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi UE zadba
o to, by systematycznie poruszać kwestię walki z aktami przemocy
popełnianymi wobec kobiet i dziewcząt oraz dyskryminacją, która le&y u ich
podstaw. Kroki te dotyczyć będą w szczególności zgodności krajowych ram
prawnych z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami danego
państwa w tej dziedzinie oraz faktycznego wdra&ania tych ostatnich, a tak&e
ich monitorowania. UE zadba równie& o umieszczenie odniesienia do praw
kobiet w zakresie upowa&nień wszystkich przedstawicieli i specjalnych
wysłanników UE.
Tytułem przygotowań do wszystkich tych działań, UE zadba o to, by:
a) określić formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i przeanalizować
odpowiednie dane i wskaźniki, które ich dotyczą;
b) określić istnienie dyskryminujących bezpośrednio i de facto praw
i praktyk, które le&ą u podstaw przemocy;
c) określić niedostatki w polityce publicznej stanowiącej reakcję na
przemoc wobec kobiet, lub stwierdzić brak takiej polityki;
d) ustalić, jakie międzynarodowe i regionalne instrumenty ochrony praw
kobiet ratyfikowało dane państwo, czy zgłosiło zastrze&enia, oraz czy
postanowienia tych instrumentów zostały włączone do prawa
wewnętrznego;
e) ustalić zalecenia mechanizmów międzynarodowych i regionalnych
w odniesieniu do danego państwa, dotyczące praw kobiet i aktów
przemocy wobec kobiet.
6
W swoich działaniach UE będzie w szczególności zajmować poni&sze
stanowiska i podejmować poni&sze inicjatywy:
f) zachęcać do ratyfikacji Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji kobiet (CEDAW) oraz jej protokołu fakultatywnego,
protokołu do Afrykańskiej karty praw człowieka i narodów dotyczącego
praw kobiet oraz Międzyamerykańskiej konwencji o zapobieganiu,
karaniu i wykorzenieniu przemocy wobec kobiet;
g) zachęcać do wycofania zastrze&eń zgłoszonych do Konwencji CEDAW,
w szczególności zastrze&eń stojących w sprzeczności z celami tej
konwencji, w oparciu zwłaszcza o interpretację tych zastrze&eń przez
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW);
h) zachęcać, udzielając jeśli to konieczne pomocy technicznej, do
terminowego składania sprawozdań do Komitetu CEDAW oraz do
podejmowania działań w związku ze sprawozdaniami i zaleceniami
Komitetu;
i) utrzymywać systematyczny dialog i konsultacje z obrońcami praw kobiet
i organizacjami kobiecymi;
j) zachęcać do włączania obrońców praw kobiet i organizacji kobiecych
w opracowywanie, wdra&anie i ocenę polityki publicznej w tym zakresie;
k) zachęcać państwa, by w ramach powszechnego okresowego przeglądu
praw człowieka podejmowały konkretne zobowiązania w sprawie
zwalczania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet;
l) zachęcać do opracowania nowych odpowiednich instrumentów
regionalnych i międzynarodowych.

7
3.2.2. Dodatkowe działania szczegółowe w celu zwalczania aktów przemocy
wobec kobiet:
Działania ukierunkowane na zwalczanie aktów przemocy wobec kobiet
przybiorą postać następujących inicjatyw:
a) propagowanie zapraszania specjalnego sprawozdawcy ONZ
ds. przemocy wobec kobiet w przypadkach, gdy akty przemocy wobec
kobiet są bardzo rozpowszechnione i uchodzą w du&ej mierze bezkarnie;
b) o ile doszło do takiej wizyty, zadbanie o podjęcie działań w odpowiedzi
na zalecenia, wnioski i uwagi poczynione przez sprawozdawcę;
c) wspieranie walki z bezkarnością sprawców przemocy wobec kobiet
i dziewcząt, w szczególności poprzez śledzenie całego procesu
związanego z przypadkiem przemocy wobec kobiet;
d) wspieranie obrońców praw kobiet i kobiet–obrońców praw człowieka,
zwłaszcza tych, wobec których kierowane są groźby, ofiar szczególnych
i ukierunkowanych represji i szykanowania;
e) propagowanie i wspieranie strategii i kampanii uświadamiania równości
płci oraz uwra&liwiania na akty przemocy wobec kobiet, zwłaszcza
poprzez kampanie informacyjne skierowane szczególnie do mę&czyzn
i chłopców;
f) propagowanie i wspieranie kampanii skierowanych przeciw
systematycznemu zaniedbywaniu dziewczynek, zwłaszcza w zakresie
zgłaszania ich narodzin w urzędach stanu cywilnego i ich kształcenia;
8
3.2.3. Przypadki indywidualne
Jeśli do wiadomości UE trafi indywidualny wyjątkowo drastyczny przypadek
,

zwłaszcza dotyczący przemocy zadawanej lub tolerowanej przez państwo
z naruszeniem zobowiązań międzynarodowych i podstawowych praw do
nienaruszalności fizycznej i braku dyskryminacji, a tak&e przy braku
zadowalających wewnętrznych mo&liwości pomocy, UE rozwa&y podjęcie
działań szczególnych.
W szczególności dotyczyć to będzie najbardziej jaskrawych przypadków
przemocy, odpowiadających co najmniej jednemu z poni&szych kryteriów:
3.2.3.1. przypadki przemocy, których sprawcy według wszelkiego
prawdopodobieństwa nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności
przed trybunałem karnym, w stopniu proporcjonalnym do wagi
popełnionego przestępstwa;
3.2.3.2. przypadki przemocy, których ofiary według wszelkiego
prawdopodobieństwa nie będą miały dostępu do właściwego
zadośćuczynienia wymierzonego w niedyskryminujący sposób przez
wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych lub cywilnych;
3.2.3.3. przypadki odzwierciedlające powtarzające się, systematyczne lub
zakrojone na szeroką skalę praktyki, w odniesieniu do których prawo
i polityka publiczna nie istnieją lub są niewystarczające,
w szczególności przypadki najpowa&niejsze, jak te związane
z zabójstwami i wymuszonymi samobójstwami popełnianymi w imię
honoru;
3.2.3.4. przypadki wynikające z dyskryminujących przepisów prawa i praktyk;
3.2.3.5. przypadki przemocy, gróźb, szykanowania i represji wobec kobiet–
obrońców praw człowieka.
3.2.4. Ramy dialogu UE
W razie potrzeby Unia Europejska będzie powracać do tematu przemocy
wobec kobiet i dyskryminacji le&ącej u jej podstaw w ramach szczegółowych
dialogów dotyczących praw człowieka i innych dialogów politycznych UE.
9
Temat ten mo&e być wpisywany do porządku dialogu jako odrębny punkt lub
w połączeniu z punktem lub punktami z natury związanymi z zagadnieniem
płci.
W tym kontekście UE będzie podejmować działania w odpowiedzi na
zalecenia i konkluzje międzynarodowych i regionalnych mechanizmów
ochrony praw kobiet i zwalczania aktów przemocy popełnianych wobec nich,
a w szczególności zalecenia i konkluzje specjalnego sprawozdawcy ONZ do
spraw przemocy wobec kobiet, zalecenia i konkluzje dotyczące kobiet
wynikające z powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka, zalecenia
i konkluzje Komitetu CEDAW i regionalnych mechanizmów ochrony.3.2.5. Sporządzanie sprawozdań dotyczących praw człowieka

Szefowie misji powinni systematycznie umieszczać w swoich sprawozdaniach
analizę poszanowania podstawowych praw kobiet, w szczególności prawa do
nienaruszalności fizycznej i braku dyskryminacji, a tak&e przestrzegania
międzynarodowych zobowiązań państw w dziedzinie zwalczania aktów
przemocy wobec kobiet.
Sprawozdania zawierać będą:
• instytucjonalne i inne mechanizmy gromadzenia danych jakościowych
i ilościowych z całego terytorium i wszystkich środowisk (gospodarstwa
domowe, miejsca pracy, placówki oświatowe, miejsca odosobnienia
i inne instytucje publiczne itp.);
• statystyki segregowane według kryterium płci, wieku i innych
odpowiednich czynników, jak równie& informacje dotyczące
rozpowszechniania tych statystyk wśród najwa&niejszych
zainteresowanych podmiotów oraz wśród opinii publicznej;
10
• ramy prawne, takie jak określone w ramach wstępnych działań,
w szczególności istnienie dyskryminujących przepisów prawa i praktyk.
Przedstawiciele i wysłannicy specjalni UE powinni uwzględniać prawa kobiet
i umieszczać dotyczące ich informacje w swoich sprawozdaniach.
3.2.6. Propagowanie praw kobiet na forach międzynarodowych
Na forach międzynarodowych, zwłaszcza w systemie ONZ, UE będzie
w dalszym ciągu aktywnie propagować prawa kobiet, w szczególności
zapobieganie przemocy skierowanej przeciw kobietom. Będzie czuwać nad
dobrą koordynacją z wszystkimi organami ONZ zajmującymi się prawami
kobiet, nad stałym wspieraniem ich pracy oraz przekazywaniem
zharmonizowanych i spójnych komunikatów w ich kręgach, dodając w ten
sposób wagi i znaczenia działaniom UE.

3.2.7. Współpraca dwustronna i wielostronna

Walka z aktami przemocy wobec kobiet i dziewcząt będzie uwa&ana za
priorytetową w ramach dwustronnej i wielostronnej współpracy na rzecz
obrony praw człowieka, we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim,
równie& w dziedzinie szkoleń i wymiaru sprawiedliwości. Szczególną uwagę
poświęci się tej współpracy w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz
demokracji i praw człowieka, lecz równie& we wszelkich innych odpowiednich
instrumentach finansowych UE i państw członkowskich.
Współpraca ta zmierzać będzie w szczególności do wspierania programów,
zwłaszcza programów społeczeństwa obywatelskiego, skupiających się wokół
następujących priorytetów:

11
3.2.7.1. Zadośćuczynienie, rehabilitacja i dostęp do opieki
a)

Wspieranie programów, których celem jest propagowanie
i zapewnianie ofiarom przemocy dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, w tym udziału ofiar przemocy w procesach
sądowych;
b) pomaganie ofiarom przemocy i ich dzieciom w dostępie do
odpowiedniej i darmowej opieki, wsparcia psychologicznego,
pomocy prawnej, schronienia i reintegracji, w tym poprzez
publiczne kampanie informacyjne dotyczące tych usług;
c) propagowanie dostępu i praw kobiet i dziewcząt do informacji
i usług słu&by zdrowia, zwłaszcza w zakresie zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego, między innymi w celu lepszej
ochrony przed zaka&eniem wirusem HIV, wyra&ając wsparcie
UE dla całkowitego wdro&enia kairskiego programu działania
przyjętego na Międzynarodowej konferencji na temat ludności
i rozwoju (ICPD) w 1994 roku i głównych środków kontynuacji
wdra&ania programu działania ICPD uzgodnionych na ICPD +
5, jak równie& deklaracji kopenhaskiej i kopenhaskiego
programu działania, pekińskiej platformy działania i milenijnych
celów rozwoju;
d) wspieranie programów propagujących swobodne decydowanie
przez kobiety o sprawach związanych z ich seksualnością, bez
poddawania ich przymusowi, dyskryminacji lub przemocy;
e) wspieranie programów skierowanych do grup kobiet
potrzebujących szczególnej uwagi ze względu na du&e
zagro&enie przemocą.
12
3.2.7.2. Zapobieganie przemocy
a) Propagowanie i wspieranie walki z bezkarnością sprawców
przemocy wobec kobiet i dziewcząt;
b) wspieranie kształcenia w zakresie praw podstawowych
i równouprawnienia kobiet i dziewcząt;
c) wspieranie kampanii, zwłaszcza uświadamiających
i informacyjnych, dotyczących równości płci i zwalczania aktów
przemocy wobec kobiet i dziewcząt dzięki likwidowaniu
stereotypów związanych z płcią, które przyczyniają się do
utrwalania przemocy wobec kobiet i dziewcząt;
d) wspieranie programów zmierzających do zwiększenia
niezale&ności finansowej kobiet;
e) wspieranie szkolenia policjantów i pracowników wymiaru
sprawiedliwości w zakresie aktów przemocy wobec kobiet
i dziewcząt, ich przyczyn i skutków.
3.2.7.3. Wzmacnianie zdolności
a) Zapewnienie wsparcia krajowym planom działań wdra&ającym
zalecenia Komitetu CEDAW, w tym ich wewnętrznej
dystrybucji;
b) pomoc we wdra&aniu skutecznych i skoordynowanych
mechanizmów gromadzenia danych dotyczących aktów
przemocy wobec kobiet i dziewcząt;
c) wspieranie stowarzyszeń kobiecych i kobiet–obrońców praw
człowieka, a szerzej organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
które zajmują się zwalczaniem aktów przemocy wobec kobiet;
13
d) zapewnienie mo&liwości uzyskania odpowiedniego szkolenia
przez wszystkie osoby zawodowo zajmujące się aktami
przemocy wobec kobiet, ich przyczynami i skutkami (policja,
wymiar sprawiedliwości, pracownicy słu&by zdrowia
i szkolnictwa, środki masowego przekazu);
e) wspieranie programów, których celem jest zwiększenie
potencjału interwencyjnego policji w przypadkach przemocy,
zwłaszcza domowej, poprzez wprowadzenie standardowych
procedur postępowania, zgodnie z rezolucją ONZ
o zapobieganiu przestępstwom i środkach karnych w celu
likwidacji przemocy wobec kobiet;
f) wspieranie wdra&ania usług administracji centralnej
i zdecentralizowanej, których celem jest poprawa statusu
kobiety;
g) zapewnianie wsparcia krajowym planom działania wdra&ającym
rezolucję 1325 Rady Bezpieczeństwa.
3.3. Ocena:
Grupa Robocza ds. Praw Człowieka Rady będzie regularnie oceniać wdra&anie niniejszych
wytycznych, w szczególności w oparciu o sprawozdania szefów misji i po
nieformalnych konsultacjach ze społeczeństwem obywatelskim. Grupa COHOM będzie
informować Radę o stosowaniu wytycznych i będzie proponować Radzie ulepszenia
konieczne do zastosowania wytycznych.
_______________
14
Załącznik nr 1
Wprowadzenie do zagadnienia przemocy wobec kobiet, jej form, przyczyn i skutków.
Akty przemocy wobec kobiet i dziewcząt, we wszelkich swych formach, stanowią prawdziwą
plagę. Dostępne dane świadczą o światowej i systemowej skali tego zjawiska. Formy i przejawy tej
przemocy są liczne, powiązane ze społecznym, gospodarczym, kulturowym i politycznym
kontekstem społeczeństw i zró&nicowane w zale&ności od niego.
Do przemocy wobec kobiet i dziewcząt zalicza się, choć niewyłącznie, formy przemocy fizycznej,
seksualnej i psychologicznej: a) wyrządzane w rodzinie (w tym selekcję prenatalną w zale&ności od
płci płodu (poza przyczynami medycznymi), systematyczne zaniedbywanie dziewczynek,
przymusowe mał&eństwa, przedwczesne mał&eństwa, przemoc ze strony partnerów i byłych
mał&onków, oblewanie kwasem, przemoc związaną z posagiem oraz przemoc, zabójstwa
i wymuszone samobójstwa popełniane w imię honoru; bicie; seksualne znęcanie się nad dziećmi
płci &eńskiej w domach rodzinnych, w tym kazirodztwo; gwałty ze strony stałych partnerów lub
konkubentów; okaleczanie &eńskich narządów płciowych i inne tradycyjne praktyki szkodliwe dla
kobiet); b) wyrządzanej w społeczeństwie (w tym gwałty, seksualne znęcanie się, molestowanie
seksualne i wszelkie formy molestowania związane z płcią ofiary, zastraszanie w miejscu pracy,
w placówkach oświatowych i innych miejscach publicznych, stręczycielstwo i czerpanie korzyści
z prostytucji, współczesne formy niewolnictwa, zabójstwa kobiet, przemoc wobec kobiet
i dziewcząt w konfliktach zbrojnych i po ich zakończeniu, handel kobietami i dziewczętami w celu
wykorzystywania seksualnego i wszelkich innych form wykorzystywania); c) przemoc wobec
kobiet obejmuje wszystkie czyny wymienione powy&ej, nawet jeśli są one popełniane lub
tolerowane przez państwo.
W tym kontekście nale&y podkreślić, &e – jak to zauwa&ył Sekretarz Generalny ONZ w pogłębionej
analizie – o ile przemoc wobec kobiet jest w większości przypadków popełniana przez osoby
prywatne i dotyczy wielu osób i grup, czynnik ten w &adnej mierze nie zwalnia państw z obowiązku
zachowania nale&ytej staranności, zgodnie z treścią zalecenia nr 19 Komitetu do spraw Likwidacji
Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.
15
Niektóre czynniki sprawiają ponadto, &e ofiary są bardziej nara&one z tego względu, &e cierpią one
dyskryminację z wielu przyczyn, związaną z jednej strony z płcią, a z drugiej z ich przynale&nością
do ró&nych mniejszości lub grup etnicznych, ich religią lub językiem, ich tubylczym pochodzeniem,
z faktem i& są imigrantkami, przesiedleńcami lub uchodźcami, &e &yją na obszarach słabo
rozwiniętych lub w oddalonych społecznościach wiejskich, &e są umieszczone w placówkach lub
więzieniach, są niepełnosprawne lub są nosicielkami wirusa HIV, &e są homoseksualne, biseksualne
lub transseksualne, z powodu młodości, wieku podeszłego lub wdowieństwa, a tak&e w związku
z tym, &e są ofiarami wszelkich innych form dyskryminacji. Wreszcie, w sytuacjach kryzysowych
lub podczas konfliktów zbrojnych, uciekanie się do gwałtu, niewolnictwa, znęcania się
i wykorzystywania seksualnego stanowią najczęstsze i najpowszechniejsze przejawy przemocy
wobec kobiet.
Oprócz powa&nych konsekwencji dla zdrowia fizycznego (w szczególności przez znaczny wzrost
ryzyka zara&enia wirusem HIV) i psychicznego ofiar, przemoc wobec kobiet niesie równie&
powa&ne skutki społeczne i znaczne koszty gospodarcze. Do tego dołącza się zwłaszcza koszt
niestabilności politycznej i społecznej, wynikającej z przekazywania przemocy z pokolenia na
pokolenie. Przemoc wobec kobiet przyczynia się więc do zubo&enia samych kobiet, jak równie& ich
rodzin, społeczności, społeczeństw i państw. Dlatego te& przemoc wobec kobiet stanowi
przeszkodę w rozwoju.
Istnieją pewne strukturalne przyczyny przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zwłaszcza cechujące
wiele społeczeństw, historycznie uwarunkowane nierówne stosunki sił między kobietami
a mę&czyznami, dziewczętami a chłopcami. Ponadto, aby usprawiedliwić przemoc, której ofiarą
padają kobiety, przywoływane są zwyczaje, tradycje i religia. Nierówności gospodarcze, których
doświadczają kobiety, oraz brak niezale&ności stanowią czynniki determinujące przemoc pod tym
względem, &e wią&e się z nimi ograniczenie mo&liwości działania i podejmowania decyzji przez
kobiety i większa podatność na przemoc.
16
Dodatkowymi źródłami przemocy wobec kobiet i dziewcząt są niestabilność polityczna i konflikty
zbrojne. Klimat przemocy utrzymuje się bardzo długo nawet po wojnie i w bardzo wielu państwach,
w których toczył się konflikt zbrojny, podwy&szona akceptacja dla przemocy i powszechna
dostępność broni powodują wzrost plagi przemocy poza konfliktem.
W celu skutecznego zwalczania tej plagi nale&y koniecznie wziąć pod uwagę wszystkie te aspekty.
___________
17
Załącznik 2
Międzynarodowe ramy prawne i obowiązki państw w zakresie zwalczania przemocy wobec
kobiet
Wspólnota międzynarodowa podjęła się ochrony praw i godności mę&czyzn i kobiet w licznych
traktatach i zobowiązaniach politycznych. Upłynęło 60 lat od ogłoszenia Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, w której jasno stwierdza się, &e „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej
godności i w swych prawach”, oraz &e „ka&dy człowiek jest uprawniony do korzystania
z wszystkich praw i wolności wyło&onych w niniejszej Deklaracji bez względu na ró&nice […]
[w szczególności ró&nice] płci”.
Komitet do spraw Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), stojący na stra&y
stosowania postanowień konwencji (1979), określił przemoc wobec kobiet jako formę
dyskryminacji w znaczeniu konwencji i pełniąc swą rolę doprowadził do baczniejszego
uwzględniania tej kwestii w programach prac instytucji i mechanizmów ochrony praw człowieka.
Światowa konferencja praw człowieka zwołana w Wiedniu w 1993 roku zaowocowała
wyznaczeniem w 1994 roku przez Komisję Praw Człowieka ONZ specjalnego sprawozdawcy ONZ
ds. przemocy wobec kobiet i pozwoliła na przyjęcie w tym samym roku przez Zgromadzenie
Ogólne Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet. Na światowej konferencji potwierdzono
niepodzielność praw człowieka i ich uniwersalny charakter.
W deklaracji tej zawarto szereg środków, które państwa powinny podjąć w celu zapobiegania tej
przemocy i jej eliminacji. W szczególności wymaga ona od państw potępienia przemocy wobec
kobiet i powstrzymania się od powoływania się na jakikolwiek zwyczaj, tradycję czy wzgląd
religijny po to, aby uniknąć wypełnienia swoich obowiązków w zakresie jej wyeliminowania.
18
Powołana w 1995 roku platforma pekińska uzyskała poparcie 189 państw podczas historycznej
konferencji ONZ w sprawie sytuacji kobiet na świecie. Platforma ta określa dwanaście dziedzin
wymagających poprawy, a jedną z nich stanowi zwalczanie aktów przemocy wobec kobiet. Kwestie
te zostały omówione podczas konferencji zorganizowanej w 2005 roku w Nowym Jorku z okazji
10. rocznicy stworzenia platformy. Poparcie Unii dla pekińskiej platformy działania zostało
wyra&one na najwy&szym szczeblu przez szefów rządów podczas szczytu w Madrycie w grudniu
1995 roku.
Od roku 1999 Rada Unii Europejskiej corocznie przyjmuje konkluzje w sprawie wskaźników
i kryteriów odniesienia, zapewniając tym samym bardziej zorientowane i uporządkowane
monitorowanie roczne. W 2002 roku opracowano szereg wskaźników ilościowych i jakościowych
dotyczących przemocy wobec kobiet.
W ramach przeglądu przeprowadzonego po pięciu latach istnienia pekińskiej platformy działania
(Pekin + 5) zaapelowano do rządów o podejmowanie odpowiednich środków w celu eliminacji
aktów przemocy i dyskryminacji wobec kobiet popełnianych przez wszelkie osoby, organizacje lub
przedsiębiorstwa oraz o traktowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt jako
przestępstwa.
W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 61/143 (2006) w sprawie intensyfikacji działań
prowadzonych w celu wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet, przyjętej w drodze
konsensusu, potwierdza się wszystkie zobowiązania międzynarodowe państw, w tym obowiązek
propagowania i obrony wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności kobiet i dziewcząt,
i działania z nale&ytą starannością w celu zapobiegania aktom przemocy, prowadzenia dochodzeń
w ich sprawie, karania ich sprawców oraz udzielania ochrony ofiarom. Wszelkie uchybienia temu
obowiązkowi naruszają prawa człowieka i podstawowe wolności kobiet i dziewcząt lub
uniemo&liwiają ich egzekwowanie.
19
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) i 1820 (2008) wyra&ają zobowiązania wspólnoty
międzynarodowej na rzecz zwalczania aktów przemocy wobec kobiet w sytuacji konfliktu zbrojnego.
Rezolucja 1820 potwierdza związek między utrzymywaniem pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego a zwalczaniem aktów przemocy seksualnej wobec kobiet podczas konfliktów.
W rezolucji 1820 (2008), która powtarza postanowienia art. 7 Rzymskiego Statutu MTK, przypomina
się państwom, &e „gwałt i inne formy przemocy seksualnej mogą stanowić zbrodnię wojenną, zbrodnię
przeciwko ludzkości lub część składową zbrodni ludobójstwa, podkreśla, &e przestępstwa związane
z przemocą seksualną nie mogą być obejmowane amnestią, podejmowaną jako środek w ramach
procesu rozwiązywania konfliktów […].”
Rezolucja Parlamentu Europejskiego 2005/2215 w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych
oraz ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu określa
ogólne ramy działań UE w kwestii kobiet w konfliktach zbrojnych, a w szczególności popełnianych
w stosunku do nich aktów przemocy.
Przemoc wobec kobiet stanowiła równie& przedmiot licznych inicjatyw, szczególnie Rady Europy
i OBWE, organizacji w których UE odgrywa znaczącą rolę.
We wspomnianej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2005 roku wymienia się konkretne
działania, kroki i środki, które nale&y podjąć po to, aby skutecznie zwalczać tę plagę.
Niniejsze wytyczne stanowią przeło&enie tych zobowiązań na kontekst UE. Dzięki temu
wzmacniają one europejski mechanizm ochrony praw kobiet i propagowania równości płci
w stosunkach zewnętrznych, określony w planie działań na rzecz równości płci, w komunikacie
Komisji z 2007 roku w sprawie równości płci i równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy
na rzecz rozwoju i w związanych z nimi konkluzjach Rady lub w innych wytycznych dotyczących
praw człowieka, przyjętych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
(WPZiB).
______________
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
leni56Dołączył: 12 Gru 2008
Posty: 500

PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 11:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

DECYZJA NR 779/2007/WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 20 czerwca 2007 r.
ustanawiająca na lata 2007-2013 program szczegółowy
na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci,
młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka
(program Daphne III)
jako część Programu Ogólnego
„Prawa Podstawowe i Sprawiedliwość”


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152, uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, uwzględniając opinię
Komitetu Regionów2, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu3, a także mając na
uwadze, co następuje:
(1) Traktat stanowi, że podczas definiowania i wdrażania wszystkich wspólnotowych polityk i
działań należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego; jego art. 3 ust. 1 lit. p)
wymaga, aby działalność Wspólnoty obejmowała przyczynianie się do osiągnięcia wysokiego
poziomu ochrony zdrowia.
(2) Działalność Wspólnoty powinna uzupełniać krajowe działania mające na celu poprawę zdrowia
publicznego, eliminując źródła zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.
(3) Przemoc fizyczna, seksualna i psychiczna wobec dzieci, młodzieży i kobiet, w tym zagrożenie
aktami takiej przemocy, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności bez względu na to, czy
pojawia się w życiu publicznym czy prywatnym, stanowi naruszenie ich prawa do życia,
bezpieczeństwa, wolności, godności oraz integralności fizycznej i emocjonalnej, a także poważne
zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar takiej przemocy. Przemoc tego rodzaju,
tak powszechna we Wspólnocie, stanowi realne naruszenie praw podstawowych i realny
uszczerbek dla zdrowia, a zarazem przeszkodę w korzystaniu z prawa do bezpieczeństwa,


wolności i praw obywatelskich.

(4) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako stan pełnego komfortu
fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie braku choroby czy niepełnosprawności.
Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia WHO z 1996 r. przemoc stanowi jeden z głównych
problemów w zakresie zdrowia publicznego na świecie
. W swoim sprawozdaniu z dnia 3
października 2002 r. na temat przemocy i zdrowia WHO zaleca propagowanie działań w zakresie
profilaktyki podstawowej, wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy oraz zintensyfikowanie
współpracy i wymiany informacji na temat zapobiegania przemocy.


(5) Zasady te znalazły uznanie w licznych konwencjach, deklaracjach i protokołach najważniejszych
organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Światowej Konferencji na rzecz Kobiet oraz
Światowego Kongresu przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w celach handlowych.
(6) Walkę z przemocą należy uznać za element ochrony praw podstawowych uznanych w Karcie
Praw Podstawowych Unii Europejskiej4 i towarzyszących jej wyjaśnieniach, pamiętając, iż w jej
ramach uznane jest między innymi prawo do godności, równości i solidarności. Zawiera ona
szereg konkretnych artykułów odnoszących się do ochrony i propagowania integralności
1


Dz.U. C 69 z 21.3.2006 r., s. 1.
2 Dz.U. C 192 z 16.8.2006 r., s. 25.
3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym),
wspólne stanowisko Rady z dnia 5 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko
Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
4 Dz.U. C 364 z 18.12.2000 r., s. 1.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
maras
Moderator - Współpracownik NL konsultant ds. prawa i procedur
Moderator - Współpracownik NL konsultant ds. prawa i procedur


Dołączył: 28 Maj 2006
Posty: 3871
Skąd: Gdynia/Warszawa

PostWysłany: Pon Mar 09, 2009 0:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witaj Leni Smile

Zauważyłem myślę o Twoim pomyśle. Proszę o cierpliwość jak coś zostanie postanowione zostaniesz bezwłocznie powiadomiona .

póki co mam prośbę jak możesz pozostańmy w tym temacie.

pozdrawiam
Tomasz
_________________
-----------------------------------------------------
G. E. d/s P.P.R
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna -> Czytelnia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group