Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna Forum na temat przemocy w rodzinie
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP
www.niebieskalinia.pl 
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

rzadowe uzasadnienie zmian w Ustawie o Przedzialaniu Przemo

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna -> Czytelnia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
leni56Dołączył: 12 Gru 2008
Posty: 500

PostWysłany: Pon Sty 19, 2009 7:58    Temat postu: rzadowe uzasadnienie zmian w Ustawie o Przedzialaniu Przemo Odpowiedz z cytatem

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493), po kilku latach funkcjonowania, wymaga zmian
w celu bardziej skutecznej walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Z diagnozy przeprowadzonej w 2007 r. dotyczącej skali zjawiska przemocy w
rodzinie wynika, Ŝe problem przemocy w rodzinie jest zjawiskiem dostrzeganym w polskim
społeczeństwie. Z uzyskanych danych wynika, Ŝe dotyczy on średnio około połowy rodzin.
Znaczny odsetek, bo prawie dwie trzecie (64%) Polaków zna w swoim otoczeniu,
sąsiedztwie takie rodziny, o których słyszeli lub wiedzą, Ŝe dochodzi w nich do róŜnych form
przemocy.
Wśród znanych sobie rodzin, najczęściej badani dostrzegają występowanie przemocy
psychicznej (52% respondentów stwierdziło, Ŝe znają takie rodziny, w których dochodzi do
przemocy psychicznej) oraz fizycznej (44%).
Przypadki przemocy ekonomicznej (26%) oraz w szczególności seksualnej (9%) znane
są mniejszej liczbie badanych.
Kiedykolwiek jakiejkolwiek formy przemocy od członka rodziny doświadczył więcej
niŜ co trzeci Polak (36%).
Większość z tych osób było ofiarami przemocy co najwyŜej kilkukrotnie i wcześniej
niŜ przed 12 miesiącami. Osób wielokrotnie krzywdzonych przez członków rodziny jest 11%.
Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy jest przemoc psychiczna (31%).
Rzadziej badani doświadczali przemocy fizycznej (17%), ekonomicznej (8%) oraz seksualnej
(3%).
Przeprowadzona diagnoza oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie
spowodowało konieczność wprowadzenia zmian do ukierunkowanych na:
- rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy
w rodzinie,
- zmianę świadomości społeczeństwa,
- skuteczną ochronę ofiar przemocy w tym w szczególności dzieci,
- stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar,
- zmianę postaw osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez poddanie ich
oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym.
W przedkładanym dokumencie projektuje się rozszerzenie form udzielanej pomocy
ofierze przemocy w rodzinie o moŜliwość bezpłatnego badania lekarskiego dla ustalenia
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie.
MoŜliwość wykonania takich badań jest juŜ uregulowana w ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to jednak w świadomości ofiar
pokutuje pogląd jakoby tylko obdukcja sądowa, która jest kosztowna była tylko i wyłącznie
właściwym materiałem dowodowym. W chwili obecnej obdukcję bezpłatną wykonuje
się na wniosek prokuratora co stwarza często utrudnienia zwłaszcza wtedy gdy naleŜy działać
natychmiast. Przepis ten ma po pierwsze wskazać słuŜbie zdrowia konieczność wydawania
takich zaświadczeń, a po drugie zmienić świadomość ofiar.
W związku z wprowadzeniem powyŜszego przepisu minister właściwy do spraw zdrowia,
w projektowanej regulacji, został zobowiązany do wydania rozporządzenia, które określi
sposób wykonywania czynności oraz wzór zaświadczenia lekarskiego dla ustalenia
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uŜyciem przemocy w rodzinie.
Ponadto, projektuje się rozszerzenie upowaŜnienia ustawowego dotyczącego
standardów usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie o określenie kwalifikacji osób tam zatrudnionych, a takŜe kwalifikacji osób, które
prowadzą oddziaływania korekcyjno – edukacyjne.
W obecnie obowiązującym rozporządzeniu wymienione są usługi terapeutyczno –
wspomagające jakie świadczone mają być w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie i są to między innymi: usługi medyczne, psychologiczne, prawne,
terapeutyczne. Nie określono jednak kwalifikacji osób, które te usługi mają świadczyć.
Ponadto nie jest uregulowana kwestia dotycząca specjalistów mogących prowadzić w ramach
programów, oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc.
W projektowanej regulacji naleŜy to uzupełnić i stworzyć warunki ustawowe do zmiany
rozporządzenia.
W projektowanej ustawie połoŜono szczególny nacisk na rozwój profilaktyki, jako
skutecznej formy pomocy w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje jeszcze zjawisko
przemocy, ale moŜe być tym zjawiskiem zagroŜona.
Dlatego teŜ projektuje się:
- konieczność opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, co w konsekwencji da moŜliwość aplikowania o dodatkowe środki finansowe
w oparciu o program osłonowy,
- obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych jako wskazanie do wspólnych
działań przedstawicieli słuŜb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W projekcie opisane zostały zadania zespołów interdyscyplinarnych, ich skład oraz zasady
działania.
W projektowanej ustawie określono równieŜ kwalifikacje osób kierujących gminnymi
ośrodkami wsparcia w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie , powiatowymi
ośrodkami wsparcia w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkami interwencji
kryzysowej w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie oraz specjalistycznymi ośrodkami
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby te będą musiały spełniać warunki takie same
jak osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
System profilaktyki został uregulowany równieŜ poprzez rozszerzenie zadań własnych
województwa samorządowego.
W obecnym stanie prawnym samorządy wojewódzkie mają za zadanie realizować
przepisy prawa dotyczące inspirowania i promowania nowych rozwiązań oraz szkolenia
kadry. Nie uregulowano natomiast kwestii związanych z zapobieganiem zjawisku. Dlatego
teŜ projektuje się: moŜliwość opracowania i realizacji regionalnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co w konsekwencji da moŜliwość aplikowania o
dodatkowe środki finansowe w oparciu o program osłonowy.
Zadania kontrolne wojewody zostały rozszerzone o konieczność nadzoru nad
realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie działań w
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zmiana ta ma na celu wzmocnienie zadań wojewody, który obok monitorowania
zjawiska przemocy, będzie miał moŜliwość kontrolowania działań na wszystkich szczeblach
administracji samorządowej.
Ponadto na wojewodę nałoŜono obowiązek powoływania Wojewódzkiego
Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
obowiązek monitorowania tego Programu. Wprawdzie jest to nowa ustawowa regulacja –
niemniej jednak stanowisko Wojewódzkiego Koordynatora jest określone juŜ w Krajowym
Programie i funkcja ta jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z
Krajowego Programu i do właściwej ewaluacji działań na szczeblu wojewódzkim w celu
dokonywania analizy i prowadzenia monitoringu na poziomie centralnym.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w projektowanej regulacji,
otrzymał zadania dotyczące:
- opracowywania i finansowania programów osłonowych z obszaru przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
a takŜe
- finansowego wspierania programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
Zmiana ta stworzy warunki prawne dla wspierania administracji samorządowej
i organizacji pozarządowych w ich działaniach w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
W przedkładanym dokumencie projektuje się rozszerzenie stosowania procedury
Niebieskiej Karty na innych niŜ obecnie przedstawicieli słuŜb zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. na przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty.
W zmianie tej określono podmioty właściwe do realizacji procedury o nazwie „Niebieska
Karta”, zasady ich funkcjonowania – natomiast w rozporządzeniu wydanym na podstawie
upowaŜnienia ustawowego określona zostanie procedura postępowania, wzory formularzy
„Niebieska Karta” oraz podmioty właściwe do ich wypełniania.
Ponadto, określono katalog danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób
stosujących przemoc w rodzinie, które będą mogły być przetwarzane, gromadzone i które
będą mogli wymieniać członkowie zespołu interdyscyplinarnego bez zgody tych osób.
Ponadto rozszerzono zakres działań wynikających z Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o konieczność upowszechniania informacji o
moŜliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym jak i stosującym
przemoc w rodzinie, a takŜe dokonano zmiany terminu przekazania do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie z 30 czerwca na 30 września kaŜdego roku.
W obecnym stanie prawnym obowiązek taki ciąŜy na Ministrze Pracy i Polityki
Społecznej do 30 czerwca kaŜdego roku.
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie jest składową informacji zbieranych za pośrednictwem wojewodów ze wszystkich
jednostek samorządowych kaŜdego szczebla, z Ministerstw: Sprawiedliwości, Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Zdrowia, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Wojewodowie na czas sprawozdawczości z Krajowego Programu mają do wykonania
całą roczną sprawozdawczość z róŜnych obszarów np. z pomocy społecznej czy świadczeń
rodzinnych. Taki natłok pracy wpływa na jakość i powoduje brak moŜliwości zachowania
wyznaczonych terminów. Ponadto dokument ten wymaga uzgodnień międzyresortowych, co
znacznie opóźnia przekazanie go do Sejmu.
W ustawie wprowadza się przepis, dotyczący moŜliwości odebrania przez pracownika
socjalnego dziecka z domu, w którym w wyniku przemocy zagroŜone jest jego Ŝycie lub
zdrowie, zwłaszcza gdy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego. Czynności związane z odebraniem dziecka pracownik
socjalny będzie mógł wykonywać przy udziale Policji lub pracowników ochrony zdrowia.
Zmiana w takim brzmieniu umoŜliwi dokonanie właściwej oceny zarówno stanu zdrowia
dziecka jak teŜ konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
Ponadto, w projektowanej regulacji zwiększono uprawnienia kuratora sądowego w
zakresie wykonywania orzeczeń wobec skazanych za przestępstwa związane z przemocą w
rodzinie, pozostających pod dozorem i określono procedurę zatrzymania skazanego w celu
zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności bądź odwołania przedterminowego
zwolnienia.
Zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wymagają równieŜ zmian
kodeksowych, które dotyczą:
- dzieci – ofiar przemocy w rodzinie
oraz
- osób stosujących przemoc.
W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym projektuje się zmiany zakazujące stosowania
form karcenia naruszających godność dziecka czyli zadawania cierpień fizycznych lub
psychicznych. Taka regulacja ma celu zmianę postaw społeczeństwa i wskazanie, na inne
metody wychowawcze. W chwili obecnej w obowiązujących regulacjach prawnych nie
funkcjonuje przepis, który wprost odnosiłby się do zakazu krzywdzenia dzieci.
Przywoływany często jako argument w tym zakresie art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej skierowany jest do władz publicznych. Nie mogą one ustanawiać prawa
pozwalającego na zachowania o których mowa w tymŜe artykule funkcjonariuszom
publicznym (np. policjantom, agentom słuŜb specjalnych, straŜnikom więziennym), a jeŜeli
takie zachowanie miało miejsce muszą podlegać surowemu karaniu. Zatem art.. 40
Konstytucji został stworzony do innych celów i jego istnienie ma chronić przed okrutną i
nieludzką władzą, a nie przed rodzicami czy opiekunami krzywdzącymi dzieci.
Ponadto, wprowadzenie tego przepisu jest zgodne z prawem międzynarodowym i złoŜonymi
przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi w sferze ochrony dziecka zwłaszcza z art.
7 i 24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
W Kodeksie karnym projektuje się dokonanie zmiany art. 72, która umoŜliwi
nałoŜenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku uczestniczenia w oddziaływaniach
korekcyjno – edukacyjnych bez konieczności uzyskania jego zgody.
Przepis w obowiązującym brzmieniu daje moŜliwość wyboru sprawcy poddania się
wymienionym w przepisie formom oddziaływań. Rozdzielenie go na dwa punkty spowoduje,
Ŝe np. w przypadku sprawców przemocy uzaleŜnionych od alkoholu warunkiem zawieszenia
kary będzie po pierwsze poddanie się leczeniu odwykowemu, ale równieŜ uczestnictwo w
oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych. Ponadto, tak jak leczenie odwykowe z
merytorycznego punktu widzenia będzie skuteczne jedynie wtedy gdy osoba uzaleŜniona
wyrazi wolę, tak uczestnictwo w programach korekcyjno – edukacyjnych powinno być
obowiązkiem, bowiem oddziaływania korekcyjno – edukacyjne nie mają charakteru terapii
czy teŜ leczenia, natomiast mają za zadanie naukę zmiany postaw.
Zmiany do Kodeksu postępowania karnego (art. 275 Kpk) wprowadzają przepisy,
które poszerzają katalog środków zapobiegawczych w formie nakazu powstrzymywania się
od kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób oraz nakazu
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz określają zasady ich
stosowania. W związku z tym, w projektowanej regulacji uchylono art. 14 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
W projektowanej regulacji zakłada się rezygnację z przepisów dotyczących
stosowania „Niebieskiej Karty” zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej i przeniesienie obowiązku wypełniania przez pracowników socjalnych formularzy
Pomoc Społeczna - Niebieska Karta do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zmiana ta jest konsekwencją wprowadzenia regulacji w tym zakresie do projektu ustawy o
zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
Projekt równieŜ wprowadza zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych poprzez poszerzenie katalogu osób uprawnionych do
otrzymania bezpłatnych zaświadczeń dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z uŜyciem przemocy w rodzinie. Zmiana ta jest konsekwencją dodania do art. 3
projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw punktu piątego.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty objęte projektowaną regulacją:
Regulacje zawarte w projekcie ustawy dotyczyć będą:
· ofiar przemocy w rodzinie,
· osób stosujących przemoc w rodzinie;
· świadków przemocy w rodzinie,
· samorządów gminnych,
· samorządów powiatowych,
· specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
· podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób
stosujących przemoc w rodzinie;
· samorządów wojewódzkich,
· wojewodów,
· organów administracji rządowej,
· Prokuratora Generalnego,
· Policji,
· Ochrony zdrowia
· Edukacji
2. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet
państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego:
Projektowana regulacja spowoduje skutki finansowe dla budŜetu państwa, wynikające
z konieczności dofinansowania samorządów gminnych i wojewódzkich w ramach
projektowanego programu osłonowego, którego opracowanie przewidywane jest na rok 2009
w trakcie dokonywania zmian w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie. Wysokość środków finansowych, które wzmocnią samorządy gminne
i wojewódzkie w realizacji zadań własnych będzie kształtowała się na poziomie 3 000 000 zł
rocznie.
Skutki finansowe dotyczące wydawania zaświadczenia lekarskiego dla ustalenia przyczyn i
rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie w chwili obecnej
są niemoŜliwe do oszacowania, bowiem nie moŜna określić liczby wydawanych zaświadczeń
lekarskich. Niemniej jednak regulacja spowoduje zmniejszenie płatnych obdukcji, a takŜe
moŜe doprowadzić do zmniejszenia obdukcji bezpłatnych, które zleca sąd lub prokuratura, co
w konsekwencji pomniejszy koszty ponoszone przez wymiar sprawiedliwości na ten cel..
Źródłem finansowania badań lekarskich i wydawania zaświadczeń będzie Narodowy
Fundusz Zdrowia w ramach podpisywanych kontraktów – koszty nie powinny wzrosnąć,
bowiem moŜliwość wykonania takich badań jest juŜ uregulowana w ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a wprowadzana regulacja ma
wpłynąć na zmianę świadomości ofiar przemocy i wskazać im inną alternatywną do obdukcji
sądowych formę dokumentowania aktów przemocy.
Wprowadzenie do projektu ustawy przepisu dotyczącego konieczności powoływania przez
wojewodę Wojewódzkiego Koordynatora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie równieŜ nie będzie miało wpływu na finanse. Funkcja ta jest juŜ gwarantowana w
Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjętym uchwałą Rady
Ministrów Nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 r. a jako źródło finansowania wskazuje się
rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, której dysponentem jest Prezes
Rady Ministrów (w kalkulacji do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie konieczne do przeznaczenia środki na ten cel pokazane są pod pozycją 1.). W
związku z tym, iŜ od 2006 r., pomimo licznych wniosków Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, Prezes Rady Ministrów nie uruchomił powyŜszych środków finansowych, nie we
wszystkich województwach zostali zatrudnieni Wojewódzcy Koordynatorzy. Zadania z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nałoŜone na Wojewodów, zostały dodatkowo
powierzone pracownikom Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, co
znacznie obniŜa jakość wykonywanych obowiązków.
Ponadto, rozszerzenie funkcji kontrolnych Wojewody nie powinno spowodować
dodatkowych skutków finansowych, bowiem obecnie obowiązująca ustawa o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na wojewodów konieczność monitorowania
zjawiska przemocy w rodzinie, co wiąŜe się między innymi z koniecznością sprawowania
nadzoru nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.
NaleŜy równieŜ uwzględnić fakt, iŜ ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje Wojewodów
do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań, w tym równieŜ zadania związanego z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ( art. 22 pkt. 8 w związku z art. 7 pkt.7 ).
Niemniej jednak, w przypadku braków kadrowych w omawianym zakresie, Wojewodowie
będą mogli dokonać zwiększenia zatrudnienia w Urzędach Wojewódzkich w ramach
niewykorzystanych etatów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 70 za III kwartał 2008 r.
przeciętne wykonanie zatrudnienia kształtuje się na poziomie 76 %).
Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla jednostek samorządu
terytorialnego, bowiem jest ona doprecyzowaniem i wskazaniem sposobu realizacji
dotychczasowych zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Skutki finansowe dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wynikać
będą z otrzymanych z budŜetu państwa środków finansowych na realizację programu
osłonowego.
3. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy
Wprowadzenie w Ŝycie przedmiotowej ustawy nie wpłynie na rynek pracy.
4. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Nie przewiduje się wpływu aktu na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, w
tym na przedsiębiorczość.
5. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Nie przewiduje się wpływu aktu na sytuację i rozwój regionalny.
6. Zakres konsultacji
Projekt ustawy był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i z partnerami społecznymi.
Po ustaleniach dokonanych w trakcie konsultacji i Konferencji Uzgodnieniowej projekt został
przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
Uwagi zgłoszone przed i w trakcie posiedzenia Komitetu Rady Ministrów przez:
- Ministerstwo Finansów;
- Ministerstwo Zdrowia;
- Ministerstwo Sprawiedliwości;
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- Rządowe Centrum Legislacji
zostały uwzględnione i naniesione na tekst projektu ustawy.
Ponadto, projekt ustawy, zgodnie z zaleceniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, po
uzgodnieniach międzyresortowych i z partnerami społecznymi, dnia 12 grudnia 2008 r. został
ponownie skierowany pod obrady Komisji Wspólnej.
7. Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy.
Projekt ustawy z chwilą przekazania tego projektu do uzgodnień międzyresortowych i z
partnerami społecznymi został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie zostały wniesione zgłoszenia zainteresowania tym projektem w trybie ustawy z dnia 7
lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz.U. Nr 169, poz.
1414).
8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i
aktów prawnych.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna -> Czytelnia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group