Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna Forum na temat przemocy w rodzinie
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP
www.niebieskalinia.pl 
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Zmiany rzadowe w Ustawie o Przeciwdzialaniu Przemocy w Rod

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna -> Czytelnia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
leni56Dołączył: 12 Gru 2008
Posty: 500

PostWysłany: Pon Sty 19, 2009 8:10    Temat postu: Zmiany rzadowe w Ustawie o Przeciwdzialaniu Przemocy w Rod Odpowiedz z cytatem

Projekt
z dnia 30 grudnia 2008 r.
U S T A W A
z dnia................................
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw 1
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U. Nr 180, poz. 1493) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie:
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego;
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemoŜliwienie osobom stosującym
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania
oraz zakazanie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną;
4) zapewnienia, na Ŝądanie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z uŜyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego
w tym przedmiocie..
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia sposób
wykonywania czynności, o których mowa w pkt 5) oraz wzór zaświadczenia lekarskiego
dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uŜyciem przemocy w
rodzinie, uwzględniając zakres udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie”.
2) art. 5 - 6 otrzymują brzmienie:
„Art. 5 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznych
ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe szczegółowe kierunki
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie oraz kwalifikacje osób mogących takie działania prowadzić, uwzględniając
konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w
rodzinie, , mając na względzie efektywność świadczonych usług przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Art. 6. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez
organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych
1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego,
ustawę z dnia ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze.
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728 i Nr 171, poz. 1056 ) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,poz
793 i Nr 176, poz. 1238), chyba Ŝe przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. Do zadań własnych gminy naleŜy w szczególności:
1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach pracy zespołów interdyscyplinarnych;
3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
4) tworzenie i prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia w szczególności dla ofiar
przemocy w rodzinie;
5) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
3. Do zadań własnych powiatu naleŜy w szczególności:
1) tworzenie i prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia w szczególności dla ofiar
przemocy w rodzinie;
2) tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej w szczególności dla ofiar
przemocy w rodzinie.
4. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŜy
w szczególności:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie;
2) opracowywanie i realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
5. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 4, zapewni budŜet państwa.
6. Do zadań własnych samorządu województwa naleŜy w szczególności:
1) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
3) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie;
4) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„6a. Do osób kierujących gminnymi ośrodkami wsparcia w szczególności dla ofiar przemocy
w rodzinie, powiatowymi ośrodkami wsparcia w szczególności dla ofiar przemocy w
rodzinie, ośrodkami interwencji kryzysowej w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie
oraz specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie stosuje się
przepisy art. 122 ustawy o pomocy społecznej dotyczące kwalifikacji.”.
4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 7. 1. Do zadań wojewody naleŜy w szczególności:
1) opracowywanie materiałów instruktaŜowych, zaleceń, procedur postępowania
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób
realizujących te zadania;
2) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
3) powołanie Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
4) monitorowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
5) nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
6) kontrola, realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami
administracji rządowej i samorządowej.
2. Do nadzoru i kontroli, o których mowa w pkt 5 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy
o pomocy społecznej, dotyczące nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
5) art. 8 otrzymuje brzmienie:
Art. 8. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego naleŜy w
szczególności:
1) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie;
2) organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;
3) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
o którym mowa w art. 10;
4) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych z obszaru przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
5) finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizowanych przez:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) organizacje pozarządowe, działające w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
c) jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności
sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6) po art. 9 dodaje się art. 9a ,9b,9c w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz zapobiegania oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
2. Zespół interdyscyplinarny tworzy kierownik ośrodka pomocy społecznej.
3.W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) kuratorskiej słuŜby sądowej;
5) oświaty;
6) ochrony zdrowia;
7) organizacji pozarządowych.
4. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić takŜe prokuratorzy oraz
przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
5. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wybierany jest na pierwszym posiedzeniu
zespołu spośród jego członków.
6. Zespoły interdyscyplinarne realizują działania określone w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Zadaniem zespołów interdyscyplinarnych jest prowadzenie zintegrowanych
i skoordynowanych działań przedstawicieli oraz specjalistów róŜnych słuŜb i instytucji w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
1) podejmowanie działań w środowisku zagroŜonym przemocą w rodzinie mającym
na celu zapobieganie zjawisku;
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moŜliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym;
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
7) monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagroŜenie wystąpienia przemocy,
oraz rodzin w których dochodzi do przemocy;
Cool prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
8. W ramach zespołu interdyscyplinarnego mogą być tworzone grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
9. Skład grupy roboczej uzaleŜniony jest w szczególności od potrzeb wynikających
z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
10. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wykonują zadania
w ramach realizowanych obowiązków słuŜbowych i zawodowych.
11. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zaleŜności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niŜ raz w miesiącu.
12. Prace w ramach grupy roboczej prowadzone są w zaleŜności od zgłoszonych przez zespół
interdyscyplinarny potrzeb.
13. Zespoły interdyscyplinarne działają w oparciu o zawarte pomiędzy instytucjami
porozumienia.
14. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego prowadzi ośrodek
pomocy społecznej.
Art. 9b 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
odbywa się w oparciu o procedurę o nazwie „Niebieska Karta”.
2. Przez procedurę „Niebieskiej Karty” rozumie się ogół czynności wobec przemocy
w rodzinie, podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, a takŜe przedstawicieli innych
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Realizatorami procedury o nazwie „Niebieska Karta” są przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
a takŜe przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4.Przedstawiciele instytucji, o których mowa w ust. 3 realizują procedurę o nazwie
„Niebieska Karta” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych
działaniach w ramach prac zespołu, o którym mowa w art. 9a.
5. Uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” następuje w wyniku powzięcia, w toku
prowadzonych czynności słuŜbowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec osób
najbliŜszych lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę
będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
6. Procedurę „Niebieskiej Karty” rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieska Karta”.
7. Formularz „Niebieska Karta” wypełniany jest przez przedstawicieli:
a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
c) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
d) Policji:
e) oświaty;
f) ochrony zdrowia.
8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podejmowania działań w ramach
procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” i w celu
zwiększenia skuteczności działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz mając na względzie dobro osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Art. 9c. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie niezbędnym do
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mogą wymieniać, gromadzić i przetwarzać informacje
oraz dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie,
dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a takŜe innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez ich zgody.”
7) art. 10 otrzymuje brzmienie:
Art.10 W celu tworzenia warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy
w rodzinie Rada Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, określający szczegółowe działania w zakresie:
1) zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
2) oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
3) podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie;
4) upowszechniania informacji o moŜliwościach i formach udzielania pomocy zarówno
osobom dotkniętym jak i stosującym przemoc w rodzinie.
Cool art. 11 otrzymuje brzmienie:
Art.11. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
do 30 września, sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
9) art. 12 otrzymuje brzmienie:
Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków słuŜbowych
lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z uŜyciem przemocy
w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
2. Osoby będące świadkiem uŜycia przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję,
prokuratora oraz inną instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
10) po art. 12 dodaje się art.12 a i 12 b w brzmieniu:
„Art. 12a.1.W sytuacji, kiedy istnieje bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia dziecka,
w szczególności, kiedy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, pracownik socjalny wykonujący obowiązki słuŜbowe ma prawo odebrać
dziecko z rodziny i umieścić je w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce
opiekuńczo – wychowawczej. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w
całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej regulują odrębne przepisy.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pracownik socjalny wykonuje przy udziale
pracowników ochrony zdrowia lub Policji.
3. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie
później jednak niŜ w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu
go w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, procedurę postępowania
Policji przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 2 oraz sposób dokumentowania
przeprowadzonych przez Policję czynności, uwzględniając konieczność udzielenia skutecznej
pomocy dzieciom – osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Art.12b. 1. W wypadku, gdy wniosek kuratora zawodowego o zarządzenie wykonania
warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołania warunkowego
przedterminowego zwolnienia dotyczy skazanego za przestępstwo popełnione
z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, który w okresie próby
raŜąco naruszył porządek prawny, ponownie uŜywając przemocy lub groźby bezprawnej
wobec członka rodziny, sąd właściwy do rozpoznania wniosku zarządza zatrzymanie
i przymusowe doprowadzenie skazanego na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku.
2. Zatrzymanemu, na jego Ŝądanie, naleŜy niezwłocznie umoŜliwić nawiązanie
w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a takŜe bezpośrednią z nim rozmowę.
3. Wydane przez sąd postanowienie o zarządzeniu wykonania kary albo o odwołaniu
warunkowego przedterminowego zwolnienia podlega wykonaniu z chwilą jego wydania; sąd,
który wydał postanowienie albo sąd właściwy do rozpoznania zaŜalenia moŜe wstrzymać
wykonanie postanowienia.”.
11) uchyla się art. 14.
Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 1964 r.
Nr 9, poz. 59, z późn. zm.2)) po art. 96 dodaje się art. 96a a w brzmieniu:
„Art. 96 a. Osobom wykonującym władzę rodzicielską, opiekę lub pieczę nad małoletnim
zakazuje się stosowania wszelkich form karcenia polegających na zadawaniu cierpień
fizycznych lub psychicznych, naruszających godność małoletniego”;
Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45 poz. 234, z 1986 r. Nr 36 poz. 180, z
1995 r. Nr 83 poz. 417, z 1998 r. Nr 117 poz. 757, z 1999 r. Nr 52 poz. 532, z 2000 r. Nr 122 poz. 1322, z 2001
r. Nr 128 poz. 1403, z 2003 r. Nr 83 poz. 772 i Nr 130 poz. 1188, z 2004r. Nr 162, poz. 1691,oraz z 2007 r. Nr
121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz.1378.
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 72, w § 1 :
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo
oddziaływaniom terapeutycznym,”,
b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,”;
Art. 4. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89
poz. 555, z późn. zm.4)) w art. 275 po § 1 dodaje się § § 2 - 5, w brzmieniu:
„§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w
postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten moŜe polegać na zakazie opuszczania
określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach
czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie
kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakazie przebywania w
określonych miejscach, a takŜe na innych ograniczeniach jego swobody, niezbędnych do
wykonywania dozoru.”,
oraz wprowadzenia nowych przepisów - § 3-5 w brzmieniu:
„§ 3. JeŜeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec
oskarŜonego o przestępstwo popełnione z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej na
szkodę osoby najbliŜszej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast
tymczasowego aresztowania moŜna zastosować dozór, pod warunkiem Ŝe oskarŜony
w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi
miejsce swojego pobytu.
§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce
organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym toŜsamość, wykonywania poleceń
mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych
dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałoŜonych w postanowieniu sądu lub
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729
i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z
2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004
r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz.
757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409,
Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850 i Nr 124, poz. 859 oraz z
2008 r. Nr 90, poz. 560.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr
77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr
178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz.
1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 , z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80,
poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 123, poz. 849 oraz z 2008 r. Nr 100, poz. 648.
prokuratora. W celu uzyskania takich informacji moŜna wzywać oskarŜonego do
stawiennictwa w wyznaczonym terminie.
§ 5. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w
postanowieniu, organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który
wydał postanowienie.”;
Art. 5. W ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115,
poz.728 ):
1) uchyla się ust. 2 w art. 107;
2) art. 107 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając miejsce
i terminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w
szczególności sytuacje, w których wypełnia się poszczególne części kwestionariusza
wywiadu, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej, wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzór legitymacji pracownika
socjalnego.
Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) art. 16 ust. 1
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia
i zaświadczenia lekarskie wydawane na Ŝyczenie świadczeniobiorcy, jeŜeli nie są one
związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki,
uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w
zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a takŜe jeŜeli nie są wydawane dla
celów pomocy społecznej oraz orzecznictwa o niepełnosprawności, dla ustalenia przyczyn i
rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uŜyciem przemocy w rodzinie lub uzyskania zasiłku
pielęgnacyjnego;”.
Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 107 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej
zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.
Art. 8. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum na temat przemocy w rodzinie Strona Główna -> Czytelnia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group